วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมาชิกตลาดอนุพันธ์ TFEX

สมาชิกตลาดอนุพันธ์ TFEX
 
 
 
 
รายชื่อสมาชิก
 
 

ตลาดอนุพันธ์มี บริษัทสมาชิก รวม 41 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555) โดยประกอบด้วย สมาชิกประเภทตัวแทนทั่วไป 40 บริษัท และ สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะมีค่า 1 บริษัท
ในจำนวนบริษัทสมาชิกทั้ง 41 บริษัท มีบริษัทสมาชิกที่เปิดให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านอินเอร์เน็ต 36 บริษัท 

              
รายชื่อบริษัทสมาชิก
ชื่อย่อ
ชื่อบริษัท
เว็บไซต์
วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ
ACLS*บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัดwww.acls.co.th
28 เม.ย. 2549
AFC*
บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisgroup.com
02 มี.ค. 2552
AIRA*บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)www.aira.co.th
22 ก.ย. 2551
ASP*บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)www.asiaplus.co.th
28 เม.ย. 2549
BLS*บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)www.bualuang.co.th
28 เม.ย. 2549
CGS*บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)www.cgsec.co.th
22 ก.ย. 2551
CIMBI*บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.cimbsecurities-int.co.th
28 เม.ย. 2549
CIMBS*บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดwww.cimbsecurities.co.th
04 ก.ย. 2549
CLSATบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จำกัด
www.clsa.com
28 เม.ย. 2549
CNS* บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)www.cns.co.th
28 เม.ย. 2549
CSบริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัดwww.credit-suisse.com
28 เม.ย. 2549
DBSV*บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดwww.dbsvitrade.com
28 เม.ย. 2549
FSL*บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัดwww.fnsyrus.com
22 ก.ย. 2551
FSS*บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)www.fnsyrus.com
17 มี.ค. 2551
GBS*บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดwww.globlex.co.th
22 ก.ย. 2551
GTWM*
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th
11 พ.ค. 2552
HGF *
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com
02 มี.ค. 2552
IVG*บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)www.ivglobal.co.th
22 ก.ย. 2551
JPMบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัดwww.jpmorgan.com
28 เม.ย. 2549
KGI*บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)www.kgieworld.co.th
28 เม.ย. 2549
KKS*บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด www.kks.co.th
04 ก.ย. 2549
KS*บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)www.kasikornsecurities.com
22 ก.ย. 2551
KSS*บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)www.krungsrisecurities.com
28 เม.ย. 2549
KTBST*บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัดwww.ktbst.co.th22 ก.ย. 2551
KTZ*บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด www.ktzmico.com
28 เม.ย. 2549
MBKET*บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)www.maybank-ke.co.th28 เม.ย. 2549
MPSEC*บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)www.merchant.co.th
25 มิ.ย. 2550
MTSGF *
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด www.mtsgoldfutures.co.th
02 มี.ค. 2552
OSK*บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)www.osk188.net 22 ก.ย. 2551
PHATR*บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)www.phatrasecurities.com
28 เม.ย. 2549
PST*บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)www.phillip.co.th
28 เม.ย. 2549
SCBS*บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดwww.scbs.com
28 เม.ย. 2549
TNITY*บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดwww.trinitythai.com
28 เม.ย. 2549
TNS*บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)www.thanachartsec.co.th
20 ก.ค. 2549
TSC*บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดwww.tiscosec.co.th
28 เม.ย. 2549
UBSบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัดwww.ubs.com
28 เม.ย. 2549
UOBFT*บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัดwww.uob.co.th/uobft
14 พ.ค. 2550
UOBKHบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.uobkayhian.co.th
17 มี.ค. 2551
US*บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)www.unitedsec.com
22 ก.ย. 2551
YLG*บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัดwww.ylgbullion.com
02 มี.ค. 2552
 
 
 
 
รายชื่อบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะมีค่า
ชื่อย่อ
ชื่อบริษัท
เว็บไซต์
วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ
CGF* บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.classicgoldfutures.co.th
10 ม.ค. 2554

หมายเหตุ :
-
รายชื่อเรียงตามตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ
-
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ และ บจ. สำนักหักบัญชี
และได้รับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
*
บริษัทที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
1. บริษัทที่มีการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิก
KSS
บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส์ จำกัด (AYD) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (AYS) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
KTZ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
TNITY
บริษัท ทรีนีตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (TIPOL) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (TNITY)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551
2. บริษัทที่มีการเปลี่ยนชื่อ
AFC
บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (TCAF) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (AFC)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
CGS
บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) (ASL) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552
CIMBI
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) (SICSEC) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CIMBI) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
CIMBS
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด (BTSEC) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) (CIMBS) จำกัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
CNS
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
FSS
บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) (SYRUS) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552
KSS
บริษัท อยุธยา ดิริฟวทีฟส์ จำกัด (AYD) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (AYS) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
KTBST
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด (FES) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (KTBST) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554
MBKET
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEST) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MBKET) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
OSK
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) (BSEC) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (OSK) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554
3. บริษัทที่หยุดดำเนินธุรกรรม
ACLS
หยุดดำเนินธุรกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
FSL
หยุดดำเนินธุรกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
MPSEC
หยุดดำเนินธุรกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
US
หยุดดำเนินธุรกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
4. กลุ่มบริษัทที่มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนทั่วไป
AFCมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 แต่บริษัทยังไม่สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลล่าร์ล่วงหน้า (USD Futures) ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
GTWM,
HGF,
MTSGF
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555 แต่บริษัทยังไม่สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลล่าร์ล่วงหน้า (USD Futures) ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
YLGมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 แต่บริษัทยังไม่สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลล่าร์ล่วงหน้า (USD Futures) ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 
รายชื่อ Selling Agent
 

Selling Agent หรือเรียกสั้นๆ ว่า "SA" ก็คือ ผู้ค้าทองที่ตกลงกับโบรกเกอร์ว่าจะทำหน้าที่เสมือนเป็น
เจ้าหน้าที่การตลาด หรือ marketing ให้แก่โบรกเกอร์ โดย SA จะทำหน้าที่เป็นคนติดต่อลูกค้า รับแบบ
ขอเปิดบัญชีซื้อขายพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานของลูกค้า เพื่อส่งให้โบรกเกอร์พิจารณา

ในการรับลูกค้า SA จะต้องอธิบายรายละเอียดของสินค้าและความเสี่ยงให้ลูกค้าเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้าได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้โบรกเกอร์พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีหรือการให้วงเงินต่างๆ และเมื่อเป็นลูกค้าแล้ว SA จะสามารถรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า
และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ เว้นแต่เรื่องของการวางเงินประกัน ลูกค้าต้องจ่ายชำระโดยตรงกับโบรกเกอร์เท่านั้น ไม่มีการจ่ายเงินผ่าน SA

ทั้งนี้ ก่อนลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า SA ที่กำลังติดต่ออยู่ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
(อ่านเพิ่มเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทองเถื่อน)เนื่องจาก SA ทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ SA ต้องมีพนักงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ พนักงานของ SA ที่จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าได้นี้ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต หรือ trader กับ TFEX ด้วยเช่นกัน

ดูรายชื่อ Selling Agent Gold Futures

แหล่งข้อมูลจาก
 
ประเภทสมาชิก
 

สมาชิกตลาดอนุพันธ์
สมาชิกของตลาดอนุพันธ์มีสิทธิในการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ได้โดยตรง ในปัจจุบัน บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ได้กำหนดโครงสร้างสมาชิกดังนี้

1. สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)
สมาชิกประเภทตัวแทนสามารถซื้อขายอนุพันธ์ ได้ทุกประเภทสินค้าในตลาดอนุพันธ์ทั้งเพื่อตนเอง และรับคำสั่งซื้อขายเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ ในการทำหน้าที่ตัวแทนการซื้อขายอนุพันธ์ สมาชิกต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member)
สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถซื้อขายเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับประเภทสินค้าหรือตัวแปรตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้สมาชิกประเภทนี้สามารถรับคำสั่งซื้อขายทั้งเพื่อตนเองและรับคำสั่งซื้อขายเพื่อลูกค้า

3. สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)
สมาชิกประเภทผู้ค้าเป็นสมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อขายเพื่อลูกค้า อีกทั้งสมาชิกประเภทผู้ค้าต้องทำหน้าที่เพิ่มสภาพคล่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของสินค้าในตลาดอนุพันธ์


คุณสมบัติของสมาชิกตลาดอนุพันธ์
บริษัทสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ และมีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ ตามประเภทสมาชิก ดังนี้

1. สมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.1 เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.2 มีทุนชำระแล้วขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)
ขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
1.3 มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจทั้งในด้าน
1.3.1 บุคลากร
มีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีจำนวนที่เพียงพอที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (Marketing), เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader), เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Officer)

1.3.2 ระบบงาน
มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีขึ้น

1.3.3 การบริหารความเสี่ยง
มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือราคาของสินค้าอ้างอิง (Market Risk) ด้านกฏหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน (Internal Control & Operating System)
2. สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.1 เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัด
เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า
2.2 มีทุนชำระแล้วขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)
ขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2.3 มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ในด้าน บุคลากร ระบบงาน และการบริหารความเสี่ยง ในลักษณะเดียวกับ สมาชิกประเภทตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. สมาชิกประเภทผู้ค้า
3.1 เป็นบริษัทที่ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือจากหน่วยงานกำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 มีทุนจดทะเบียนและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท
3.3 มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

3.3.1 บุคลากร
มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์

3.3.2 ระบบงาน
มีระบบงานและอุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ และระบบปฏิบัติการในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์ รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดอนุพันธ์

3.3.3 การบริหารความเสี่ยง
มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านอื่นๆ เช่นเดียว สมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อกำหนดและประกาศที่เกี่ยวกับสมาชิก
ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ
ประกาศและแนวทางปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
             http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น