วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
 
รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี บริษัทสมาชิก รวม 38 บริษัท
  • บริษัทสมาชิกที่เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต 26 บริษัท
  • บริษัทสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 32 บริษัท
 

ชื่อย่อ


ให้บริการ


SIPF


ชื่อบริษัท-ที่อยู่


หมายเลขACLS
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 12 ห้อง 1210 ถ.พระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2611-3500
เบอร์โทรสาร: 0-2611-355115AIRA*
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2684-8888
เบอร์โทรสาร: 0-2256-028448ASP*
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111
เบอร์โทรสาร: 0-2285-19018BLS*
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2231-3777, 0-2618-1000
เบอร์โทรสาร: 0-2231-39511CGS*
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2205-7000
เบอร์โทรสาร: 0-2205-71713CIMB-GK**
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 25 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2657-9000
เบอร์โทรสาร: 0-2657-911143CIMBI*
บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2627-3100
เบอร์โทรสาร: 0-2263-20435CIMBS*
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 24-25 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2657-9000
เบอร์โทรสาร: 0-2657-91117CLSA
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2257-4600
เบอร์โทรสาร: 0-2253-053445CNS*
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2638-5000, 0-2287-6000
เบอร์โทรสาร: 0-2287-600114CS
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2701 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2614-6000
เบอร์โทรสาร: 0-2614-63629DBSV*
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2657-7000
เบอร์โทรสาร: 0-2657-77774FINANSA**
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2697-3800
เบอร์โทรสาร: 0-2638-030133FSS*
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2658-9500
เบอร์โทรสาร: 0-2658-914924GLOBLEX*
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2672-5999
เบอร์โทรสาร: 0-2672-588825IVG*
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2658-5800
เบอร์โทรสาร: 0-2658-577930JPM
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
20 อาคารบุปผจิต ชั้น 2-3 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2684-2600
เบอร์โทรสาร: 0-2684-261041KGI*
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02- 658-8888
เบอร์โทรสาร: 02-658-800013KKS*
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2680-2222
เบอร์โทรสาร: 0-2680-223319KSMACQ*
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์: 0-2696-0000
เบอร์โทรสาร: 0-2696-009911KSS*
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2659-7000
เบอร์โทรสาร: 0-2646-111129KTBST*
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2648-1111
เบอร์โทรสาร: 0-2648-100032KTZ*
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2695-5000
เบอร์โทรสาร: 0-2631-170918MBKET*
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21, 24 ถ.พระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2658-6300
เบอร์โทรสาร: 0-2658-630142MERCHANT**
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 942/81 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2660-6688
เบอร์โทรสาร: 0-2660-668921ML**
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 20 ยูนิต 2 ซี.อาร์.ซี. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2680-4200
เบอร์โทรสาร: 0-2680-421410MSTL
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ชั้น 28 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2694-7999
เบอร์โทรสาร: 0-2694-787828OSK*
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2862-9999
เบอร์โทรสาร: 0-2708-099927PHATRA*
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์: 0-2693-2000
เบอร์โทรสาร: 02-693-26316PST*
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2268-0999
เบอร์โทรสาร: 0-2635-161534SCBS*
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์: 0-2949-1000
เบอร์โทรสาร: 0-2949-100123TNS*
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14 ,18 และ ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2217-9595
เบอร์โทรสาร: 0-2217-964216TRINITY*
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2670-9100
เบอร์โทรสาร: 0-2286-905022TSC*
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2633-6999
เบอร์โทรสาร: 0-2633-69002UBS
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
93/1 อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2651-5700
เบอร์โทรสาร: 0-2651-573049UOBKHST*
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น3 และทาวเวอร์3 ชั้น 15 และ19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2659-8000
เบอร์โทรสาร: 0-2263-230626US**
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
1550 อาคารธนภูมิทาวเวอร์ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์: 0-2207-0038
เบอร์โทรสาร: 0-2207-050538ZMICO**
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2695-5000
เบอร์โทรสาร: 0-2631-170947

หมายเหตุ:


*หมายถึง บริษัทที่ให้บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต


**หมายถึง หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund - SIPF)

หมายถึง บริษัทที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้
 
 

 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น