วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 
 
อัตราค่านายหน้า
1. อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ (SET)
อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป1. ลูกค้ารายย่อย
ขั้นที่
มูลค่าการซื้อขาย (X) ต่อวัน
(หน่วย : บาท)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (ยังไม่รวม VAT)
ผ่านอินเทอร์เน็ต (ยังไม่รวม VAT)
บัญชีเงินสด
บัญชี Cash Balance หรือ
Credit Balance
1.
X <= 5 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.250%
0.200%
0.150%
SET Trading Fee
0.0050%
0.0050%
0.0050%
TSD Clearing Fee
0.0010%
0.0010%
0.0010%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.2578%
0.2078%
0.1578%
2.
5 < ล้านบาท <= 10 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.220%
0.180%
0.130%
SET Trading Fee
0.005%
0.005%
0.005%
TSD Clearing Fee
0.001%
0.001%
0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.2278%
0.1878%
0.1378%
3.
10 ล้านบาท < X <= 20 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.180%
0.150%
0.110%
SET Trading Fee
0.005%
0.005%
0.005%
TSD Clearing Fee
0.001%
0.001%
0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.1878%
0.1578%
0.1178%
4.
X > 20 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.150%
0.120%
0.100%
SET Trading Fee
0.005%
0.005%
0.005%
TSD Clearing Fee
0.001%
0.001%
0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.1578%
0.1278%
0.1078%
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
50 บาท ต่อวัน*
* เฉพาะประเภทบัญชีเงินสด ทั้งช่องทางเจ้าหน้าที่การตลาดและอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ** ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ทุกประเภทบัญชีและทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
2. ลูกค้าสถาบัน:
บริษัทจะเรียกเก็บในอัตรา 0.20% กรณีส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และในอัตรา 0.12% กรณีส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมกองทุน ETF และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนจาก 0.10% เป็นไปตามประกาศอัตราขั้นบันไดเสมือนหลักทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ กองทุน
THAIDEX SET50 ETF (TDEX)
THAIDEX FTSE SET LARGE CAP ETF (TFTSE)
MTRACK ENERGY ETF (ENGY)
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND)


2. อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *ตัวอย่าง การคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายแบบคิดตั้งแต่สัญญาแรก
จำนวนสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อย ที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 5
450 บาท ต่อสัญญา
6 - 20
350 บาท ต่อสัญญา
21 - 100
250 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป
200 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 5
410 บาท ต่อสัญญา
6 - 20
320 บาท ต่อสัญญา
21 - 100
230 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป
185 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
200 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ENERG Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 25
95 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
75 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
55 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
45 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
86 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
68 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
50 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
41 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
45 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BANK Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 10
190 บาท ต่อสัญญา
11 - 40
150 บาท ต่อสัญญา
41 - 200
110 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป
90 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 10
172 บาท ต่อสัญญา
11 - 40
136 บาท ต่อสัญญา
41 - 200
100 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป
82 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
90 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ICT Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 50
47.50 บาท ต่อสัญญา
51 - 200
37.50 บาท ต่อสัญญา
201 – 1,000
27.50 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป
22.50 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 50
43 บาท ต่อสัญญา
51 - 200
34 บาท ต่อสัญญา
201 – 1,000
25 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป
20.50 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
22.50 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า COMM Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 25
95 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
75 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
55 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
45 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
86 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
68 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
50 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
41 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
45 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FOOD Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 50
47.50 บาท ต่อสัญญา
51 - 200
37.50 บาท ต่อสัญญา
201 – 1,000
27.50 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป
22.50 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 50
43 บาท ต่อสัญญา
51 - 200
34 บาท ต่อสัญญา
201 – 1,000
25 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป
20.50 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
22.50 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *
ตั้งแต่สัญญาแรก
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
1-2,000 สัญญา
11 บาท ต่อสัญญา
5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป
8 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
1-2,000 สัญญา
12 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป
9 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
1-2,000 สัญญา
10 บาท ต่อสัญญา
5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป
7.3 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
1-2,000 สัญญา
11 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป
8.3 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่สัญญาแรก
8 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่สัญญาแรก
9 บาท ต่อสัญญา
4. ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่สัญญาแรก
8 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่สัญญาแรก
9 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *
จำนวนสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 5
500 บาท ต่อสัญญา
6 - 20
400 บาท ต่อสัญญา
21 - 50
300 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 51 สัญญาเป็นต้นไป
250 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 5
455 บาท ต่อสัญญา
6 - 20
365 บาท ต่อสัญญา
21 - 50
275 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 51 สัญญาเป็นต้นไป
230 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
250 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *
จำนวนสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 25
100 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
80 บาท ต่อสัญญา
101 - 250
60 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป
50 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
91 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
73 บาท ต่อสัญญา
101 - 250
55 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป
46 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
50 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SILVER Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *
จำนวนสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 25
95 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
75 บาท ต่อสัญญา
101 - 250
55 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป
45 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
86 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
68 บาท ต่อสัญญา
101 - 250
50 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป
41 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
45 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Oil Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *
จำนวนสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 25
108 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
88 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป
68 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
99 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
81 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป
63 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
68 บาท ต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมนายหน้า + ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
(ยังไม่รวม VAT 7%)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา(0.1% * ราคาฟิวเจอร์ส * ขนาดสัญญา) + (TFEX & TCH Fee)
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมนายหน้า + ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
(ยังไม่รวม VAT 7%)
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
(0.09% * ราคาฟิวเจอร์ส * ขนาดสัญญา) + (TFEX & TCH Fee)

กรณีที่ Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วสูงกว่า > 100.00 บาท
ช่วงเวลา
ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554
5.00 บาท

กรณีที่ Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ <= 100.00 บาท
ช่วงเวลา
ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554
0.50 บาท
ตัวอย่าง: ณ วันที่ 7 ม.ค. 2554 Short BANPU Futures ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดที่ราคา BANPU Futures 600 บาท คิดค่าธรรมเนียม BANPU Futures (รวม VAT) = { (0.1%* 600 * 1,000) + 5.0 } * 1.07 = 647.35 บาท ถ้าเป็นการซื้อขายหุ้น สมมติ หุ้น BANPU ราคา 600 บาทและต้องการซื้อจำนวน 1,000 หุ้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น (รวม VAT) = 0.25% ของมูลค่าหุ้น = (0.25%*600*1000)*1.07 = 1,605 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเทรด Single Stock Futures นั่นเป็นการประหยัดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *
จำนวนสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
1 - 25
85 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
65 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
45 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
35 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
77 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
59 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
41 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
32 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน
ตั้งแต่สัญญาแรก
45 บาท ต่อสัญญา
หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมของตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีแล้ว
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures
TGB5 Futures (5 Year Government Bond Futures)

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อย และ ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ตั้งแต่สัญญาแรก
50 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่สัญญาแรก
45 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
โดยตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละระยะเวลา ดังนี้
ช่วงเวลา
ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
1 พ.ค. 2554 ถึง 31 ต.ค. 2555
5.00 บาท
1 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป
10.00 บาท
TBF6 Futures (6 Month Thai Baht Fixed Futures)
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อย และประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ตั้งแต่สัญญาแรก
100 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่สัญญาแรก
90 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
โดยตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละระยะเวลา ดังนี้
ช่วงเวลา
ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
1 มิ.ย. 2554 ถึง 30 พ.ย. 2555
10.00 บาท
1 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไป
20.00 บาท
BB3 Futures (3M BIBOR Futures)
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)
1. ประเภทลูกค้ารายย่อย และ ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ตั้งแต่สัญญาแรก
100 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่สัญญาแรก
90 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
โดยตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละระยะเวลา ดังนี้
ช่วงเวลา
ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
1 มิ.ย. 2554 ถึง 30 พ.ย. 2555
10.00 บาท
1 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไป
20.00 บาท

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งนับรวมทุกสินค้าจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของนายหน้าการซื้อขายขั้นต่ำ 50 บาทต่อรอบการชำระราคา ทั้งนี้ รอบการชำระราคาหมายรวมถึง การซื้อขายภาคค่ำของวันที่ T-1 รวมกับ การซื้อขายของภาคเช้าของวันที่ T และภาคบ่ายของวันที่ T โดยที่ค่าธรรมเนียมในส่วนของนายหน้าการซื้อขายขั้นต่ำที่คิดคำนวณ จะไม่ได้รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ทางการ เช่น ตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ เรียกเก็บ 3. การวางหลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ของลูกค้ารายย่อย
การวางหลักประกัน (Margin Requirement) ของ SET50 Index , Gold และ SILVER Futures
สินค้า
Outright
Spread
IM
(บาท)
MM
(บาท)
FC
(บาท)
IM
บาท)
MM
(บาท)
FC
(บาท)
SET50 Index Futures
38,000
26,600
11,400
9,500
6,650
2,850
ENERG Futures
9,500
6,650
2,850
2,375
1,662.50
712.50
BANK Futures
25,650
17,955
7,695
6,412.50
4,488.75
1,923.75
ICT Futures
12,350
8,645
3,705
3,087.50
2,161.25
926.25
COMM Futures
12,350
8,645
3,705
3,087.50
2,161.25
926.25
FOOD Futures
4,750
3,325
1,425
1,187.50
831.25
356.25
USD Futures
532
372.40
159.60
133
93.10
39.90
50 Baht Gold Futures
60,800
42,560
18,240
15,200
10,640
4,560
10 Baht Gold Futures
12,160
8,512
3,648
3,040
2,128
912
SILVER Futures
7,980
5,586
2,394
1,995
1,396.5
598.5
OIL Futures
18,430
12,901
5,529
4,607.5
3,225.25
1,382.25
หมายเหตุ: กรณีลูกค้ามีฐานะ SET50 Index Options อยู่จะมีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolio โดยหากในกลุ่มของ SET50 Index มีแต่ฐานะ Long Options มูลค่าหลักประกันจะเท่ากับ 0 บาท
การวางหลักประกันของ Single Stock Futures
Single Stock Futures
Outright
Spread
IM
(บาท)
MM
(บาท)
FC
(บาท)
IM
(บาท)
MM
(บาท)
FC
(บาท)
หมวดธนาคาร
BAY Futures
3,420
2,394
1,026
855
598.50
256.50
BBL Futures
11,400
7,980
3,420
2,850
1,995
855
KBANK Futures
11,780
8,246
3,534
2,945
2,061.50
883.50
KTBX Futures (Z12X, H13X และ M13X)
1,413.60
989.52
424.08
353.40
247.38
106.02
KTB Futures (U13 เป็นต้นไป)
1,330
931
399
332.50
232.75
99.75
SCB Futures
9,310
6,517
2,793
2,327.50
1,629.25
698.25
TCAP Futures
2,660
1,862
798
665
465.50
199.50
TMB Futures
98.80
69.16
29.64
24.70
17.29
7.41
หมวดพลังงาน
BANPU Futures
( Z12X)
48,693.20
34,085.24
14,607.96
12,173.30
8,521.31
3,651.99
BANPU Futures (H13 เป็นต้นไป)
48,450
33,915
14,535
12,112.50
8,478.75
3,633.75
PTT Futures
20,900
14,630
6,270
5,225
3,657.50
1,567.50
PTTEP Futures
9,500
6,650
2,850
2,375
1,662.50
712.50
IRPC Futures
380
266
114
95
66.50
28.50
TOP Futures
5,700
3,990
1,710
1,425
997.50
427.50
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC Futures
14,440
10,108
4,332
3,610
2,527
1,083
DTAC Futures
( Z12X)
7,945.80
5,562.06
2,383.74
1,987.40
1,391.18
596.22
DTAC Futures (H13 เป็นต้นไป)
6,460
4,522
1,938
1,615
1,130.50
484.50
TRUE Futures
570
399
171
142.50
99.75
42.75
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
LH Futures
570
399
171
142.50
99.75
42.75
ITD Futures
266
186.20
79.80
66.50
46.55
19.95
QH Futures ( Z12X , H13X)
165.30
115.71
49.59
41.80
29.26
12.54
QH Futures (M13 เป็นต้นไป)
152
106.40
45.60
38
26.60
11.40
PS Futures
2,660
1,862
798
665
465.50
199.50
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
TTA Futures
1,406
984.20
421.80
351.50
246.05
105.45
BTS Futures ( Z12X, H13X และ M13X),
91.20
63.84
27.36
22.80
15.96
6.84
BTS Futures (U13 เป็นต้นไป)
570
399
171
142.50
99.75
42.75
THAI Futures
2,850
1,995
855
712.50
498.75
213.75
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
CPF Futures
2,850
1,995
855
712.50
498.75
213.75
TUF Futures ( Z12X ,H13X)
7,066.10
4,946.27
2,119.83
1,765.10
1,235.57
529.53
TUF Futures (M13 เป็นต้นไป)
6,650
4,655
1,995
1,662.50
1,163.75
498.75
MINT Futures ( Z12X , H13X)
1,901.90
1,331.33
570.57
476.90
333.83
143.07
MINT Futures (M13 เป็นต้นไป)
1,729
1,210.30
518.70
433.20
303.24
129.96
หมวดพาณิชย์
CPALL Futures (Z12X และ H13X)
4,940
3,458
1,482
1,235
864.50
370.50
CPALL Futures (M13 เป็นต้นไป)
2,470
1,729
741
617.50
432.25
185.25
HMPRO Futures
950
665
285
237.50
166.25
71.25
หมวดอื่นๆ
IVL Futures
3,040
2,128
912
760
532
228
SCC Futures
26,600
18,620
7,980
6,650
4,655
1,995
STA Futures
1,330
931
399
332.50
232.75
99.75
การวางหลักประกันของ Interest Rate Futures
สินค้า
Outright
Spread
IM
(บาท)
MM
(บาท)
FC
(บาท)
IM
(บาท)
MM
(บาท)
FC
(บาท)
TGB5 Futures (5 Year Government Bond Futures)
8,930
6,251
2,679
2,232.50
1,562.75
669.75
TBF6 Futures (6 Month Thai Baht Fixed Futures)
5,700
3,990
1,710
N/A
N/A
N/A
BB3 Futures (3M BIBOR Futures)
494
345.80
148.20
N/A
N/A
N/A
หมายเหตุ
IM (Initial Margin) = หลักประกันขั้นต้น
MM (Maintenance Margin) = หลักประกันรักษาสภาพ
FC (Force Close Level) = ระดับถูกบังคับปิดสถานะ
*หลักประกันของ 1 คู่ Spread (ถ้ามี) จะเท่ากับ 25% ของ Outright 1 สัญญา ยกเว้น Single Stock Futures ที่มี Corporate Action(s)
4. การคิดวงเงินของตราสารอนุพันธ์ (TFEX)
การคิดวงเงิน SET50 Index , Gold SILVER Futures และOIL Futures

การคิดวงเงิน Credit Line
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread
ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread
ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
SET50 Index Futures
50,000
38,000
USD Futures
500
532
ENERG Futures
10,000
9,500
BANK Futures
30,000
25,650
ICT Futures
10,000
12,350
COMM Futures
10,000
12,350
FOOD Futures
5,000
4,750
50 Baht Gold Futures
60,000
60,800
10 Baht Gold Futures
12,000
12,160
SILVER Futures
8,000
7,980
OIL Futures
20,000
18,430
หมายเหตุ: กรณีลูกค้ามีฐานะ Long SET50 Index Options อยู่ไม่มีการคิดวงเงิน แต่หากมีฐานะ Short SET50 Index Options จะมีการคิดวงเงินในอัตรา 10,000 บาทต่อสัญญา ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE และ 7,600 บาทต่อสัญญา ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
การคิดวงเงิน Single Stock Futures
Single Stock Futures
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
BAY Futures
3,000
3,420
BBL Futures
11,000
11,400
KBANK Futures
12,000
11,780
KTBX Futures
1,000
1,413.6
KTB Futures
1,000
1,330
SCB Futures
9,000
9,310
TCAP Futures
3,000
2,660
TMB Futures
1,000
98.8
BANPUX Futures
49,000
48,693.2
BANPU Futures
49,000
48,450
PTT Futures
21,000
20,900
PTTEP Futures
10,000
9,500
IRPC Futures
1,000
380
TOP Futures
6,000
5,700
ADVANC Futures
14,000
14,440
DTACX Futures
8,000
7,945.80
DTAC Futures
8,000
6,460
TRUE Futures
1,000
570
LH Futures
1,000
570
ITD Futures
1,000
266
QHX Futures
1,000
165.3
QH Futures
1,000
152
PS Futures
3,000
2,660
TTA Futures
1,000
1,406
BTSX Futures
1,000
91.2
BTS Futures
1,000
570
THAI Futures
3,000
2,850
CPF Futures
3,000
2,850
TUFX Futures
7,000
7,066.10
TUF Futures
7,000
6,650
MINTX Futures
2,000
1,901.9
MINT Futures
2,000
1,729
CPALLX Futures
5,000
4,940
CPALL Futures
5,000
2,470
HMPRO Futures
1,000
950
IVL Futures
3,000
3,040
SCC Futures
27,000
26,600
STA Futures
1,000
1,330
การคิดวงเงิน Interest Rate Futures
Interest Rate Futures
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread (เฉพาะ TGB5) ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
TGB5 Futures (5 Year Government Bond
9,000
8,930
TBF6 Futures (6M THBFIX Futures)
6,000
5,700
BB3 Futures (3M BIBOR Futures)
1,000
494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น