วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

SBL (Settlement Coverage)

SBL (Settlement Coverage)
 
 
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL Settlement Coverage) เป็นธุรกรรมระหว่างผู้ให้ยืมหลักทรัพย์กับ สำนักหักบัญชี โดยสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็น Principle ในการยืมหลักทรัพย์ ให้กับสมาชิก ของสำนักหักบัญชีที่ผิดนัดการส่งมอบ โดยเงื่อนไขการทำธุรกรรมจะเป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เงื่อนไข
 • เป็นหลักทรัพย์ที่ทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ให้บริการรับฝาก เช่น หุ้น Local , หุ้น Foreign ,ใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้น หุ้น NVDR ไม่สามารถให้ยืมได้
 • เป็นหลักทรัพย์ที่ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว
 • มูลค่าการให้ยืมขั้นต่ำ 300,000 บาท
 • สำนักหักบัญชีกำหนดระยะเวลาการยืมสูงสุดไม่เกิน 6 วันทำการ และระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วันทำการ
  ค่าธรรมเนียมการให้ยืม
 • ค่าธรรมเนียมการให้ยืมคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาปิดวันก่อนหน้าวันที่ทำธุรกรรม และคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะวันทำการที่ให้ยืมเท่านั้น
 • ผู้ให้ยืมจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมหลังหักค่าบริหารจัดการโดยได้รับเงินเข้าบัญชี Cash ในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป
   
   
  ที่มา :: http://inv1.asiaplus.co.th/
   
   
   
   
   

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น