วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
 
 
ค้นหาจากหัวเรื่อง
ระหว่างวันที่...ถึงวันที่ ...
langauge thai eng both
 • ความหมายสัญลักษณ์ และตัวย่อของหน้าจอ Settrade


  STATUS OF ORDER  Pending = SETTRADE ได้รับคำสั่งของผู้ลงทุนแล้ว

  Pending Open (PO) = SETTRADE ส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุนไปยังโบรกเกอร์

  Open (O) = ตลท. ยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อขาย

  Reject (R) = ตลท. ปฏิเสธคำสั่งซื้อขายนั้น

  Need Approve (A) = คำสั่งที่รอการอนุมัติเครดิตจากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ

  Matched (M) = คำสั่งซื้อขายได้รับการจับคู่แล้ว

  Cancel by SET (C) = คำสั่งซื้อขายที่ถูกยกเลิกโดย ตลท.

  Cancel by Broker (X) = คำสั่งซื้อขายที่ถูกยกเลิกโดยลูกค้า หรือ Marketing

  Open and Approved (OA) = คำสั่งที่ได้รับการอนุมัติและส่งเข้าสู่ ตลท. แล้ว

  Matched and Approved (MA) = คำสั่งที่ได้รับการอนุมัติและส่งเข้าสู่ ตลท. แล้ว และถูกจับคู่แล้ว

  Pending Change (PC) = คำสั่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงถูกส่งไปยัง Broker แล้ว และรอการยืนยันจาก ตลท.  Stock Type สำหรับ Credit Balance  ' = หุ้นปกติ

  B = หุ้นยืม

  C = หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน(มีผลต่อ การคิดคำนวณค่า Purchasing Power)

  D = หุ้นฝาก

  H = หุ้นที่ถูกกำหนดห้ามซื้อขาย

  P = หุ้นที่นำมาวางเป็นประกัน (ไม่มีผลต่อ การคิดคำนวณค่า Purchasing Power)

  R = ลูกหุ้น

  S = การทำ Short Sell

  * = หยุดทำการซื้อ/ขายชั่วคราว  B/S (Buy/Sell Indicator)  B = ซื้อ

  S = ขาย

  Validity : IOC = Immediate or Cancel คำสั่งซื้อขายที่ต้องการซื้อหรือขายหุ้น ตามราคาที่กำหนดไว้ในขณะนั้นโดยทันที หากซื้อหรือขายได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก

  Validity : FOK = Fill or Kill คำสั่งซื้อขายที่ต้องการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวนที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายเลยและจะยกเลิกคำสั่งนั้นทั้งหมด

  Validity : Day = การส่งคำสั่งแบบ Normal Order เริ่มต้นระบบจะแสดง Default เป็น Day

  At-The-Open Order (ATO) = เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อนักลงทุนต้องการซื้อขายทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย ณ ราคาเปิด

  At-The-Close Order (ATC) = เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อนักลงทุนต้องการซื้อขายทันทีก่อนที่ตลาดจะปิดทำการซื้อขาย ณ ราคาปิด


  Special Market Order (MP) =

  • ใช้เมื่อต้องการซื้อหรือขายทันทีในราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น ระบบจะจับคู่ซื้อขายให้ทันทีโดยถือว่า MP เป็น

  - การเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด

  - การเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด

  • ใช้ได้เฉพาะช่วงเปิดการซื้อขายและเฉพาะบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศ

  • หากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้ทั้งหมด จำนวนที่เหลือจะ :

  - Bid : ถูกจัดเป็นการเสนอซื้อใน ณ ราคาที่สูงกว่า Last Price 1 ช่วงราคา

  - Ask : ถูกจัดเป็นการเสนอขาย ณ ราคาที่ต่ำกว่า Last Price 1 ช่วงราคา

  ถ้าไม่มีคำสั่งด้านตรงข้ามรออยู่ระบบจะไม่รับคำสั่ง MP


  Market to Limit Order (MTL) =

  • จับคู่กับด้านตรงข้ามในราคาตลาดทุกระดับราคา

  • หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งใหม่ในราคา Last Sale


  Market Order (MKT) =

  • จับคู่กับด้านตรงข้ามในราคาตลาดทุกระดับราคา

  • หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิก Volume ที่เหลืออัตโนมัติ


  Iceberg Volume =

  • ซอยคำสั่งปริมาณมากเป็นคำสั่งย่อยและทยอยส่งต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

  • ไม่กำหนด Volume ขั้นต่ำ แต่ต้อง Slice ไม่เกิน 100 Order ย่อย

  • ระบบจะรวมจำนวน Deal ที่ซ้ำให้เป็น Deal เดียวกัน • ความหมายสัญลักษณ์ และตัวย่อของหน้าจอ Jvix Realtime


  ความหมายสัญลักษณ์ และตัวย่อของหน้าจอ Jvix Realtime


  A = Index Option
  SP = Suspendsion ห้ามซื้อห้ามขายชั่วคราว
  H = Halt ห้ามซื้อห้ามขาย
  HT = (Thai Trust Fund) ห้ามซื้อขายหน่วยลงทน
  HD = (Thai Trust Fund) ห้ามซื้อหน่วยลงทุน
  HB = Halt Buy NVDR ระงับการซื้อหุ้นในกระดาน NVDR (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIP) ชั่วคราว
  HS = Halt Sell NVDR ระงั
  บการขายหุ้นในกระดาน NVDR (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIP) ชั่วคราว
  HA = Halt All NVDR ระงับการซื้อขายหุ้นในกระดาน NVDR (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIP) ชั่วคราว
  HX= Halt Buy NVDR And Halt TTF ระงับการซื้อหุ้นในกระดาน NVDR (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIP) และ การซื้อขายหน่วยลงทุน (Thai Trust Fund) ชั่วคราว
  HY= Halt Sell NVDR And Halt TTF ระงับการขายหุ้นในกระดาน NVDR (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIP) และ การซื้อขายหน่วยลงทุน (Thai Trust Fund) ชั่วคราว
  HZ= Halt All NVDR And Halt TTF ระงับการซื้อขายหุ้นในกระดาน NVDR (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIP) และ การซื้อขายหน่วยลงทุน (Thai Trust Fund) ชั่วคราว
  DS = Designated flaged by SET ให้ซื้อขายด้วยเงินสด ติด Flag โดย SET
  F = Designated flaged by Broker ให้ซื้อขายด้วยเงินสด ติด Flag โดย Broker

  XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรั
  บเงินปันผล
  XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจอ
  งซื้อหุ้นออกใหม่
  XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรั
  บใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
  XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรั
  บใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
  XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรั
  บใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
  XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรั
  บดอกเบี้ย
  XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรั
  บเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
  XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุ
  กประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
  XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
  หุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
  XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้
  าประชุมผู้ถือหุ้น


 • Settrade Streaming for Android” พร้อมให้คุณเทรดหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน Smartphone และ Tablet ได้แล้ว

  Settrade Streaming for Android พร้อมให้คุณเทรดหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน


  Smartphone และ Tablet ได้แล้วที่ www.settrade.com/android


  Credit By : www.settrade.com
 • Set Account Control ของ Windows 7


  การ Disable User Account Control ของ Windows 7


  วิธีการเปิดหน้า User Account Control ของ Windows 7 มีขั้นตอนดังนี้


  1. คลิก Start คลิก Control Panel

  2. ในหน้าต่าง Control Panel ให้คลิก System and Security


  11.png


  3. ในหน้าต่าง System and Security ในหัวข้อ Action Center ให้คลิก Change User Account Control settings


  12.png


  4. จากนั้นทาการปรับระดับการควบคุมเป็น “Never notify me when:” เสร็จแล้วคลิก OK


  13.png


 • วิธี Update Java Sun On Mac OS


  1. Update Java Sun On Mac OS

  เลือก Software Update...


  1.jpg

  2.jpg


  เลือก Java เสร็จแล้วเลือก Install

  2. Enable Java On Safari


  - เปิด Safari เลือก Preferences


  3.jpg


  4.jpg

 • เข้า realtime แล้วขึ้น Error 0x00000064 ต้องทำอย่างไร
  ตอบ หากเครื่องของท่านขึ้นข้อความดังนี้

  The instruction at "0x00000064" referenced memore at "0x00000064". The memory could be not "read"

  Click on OK to terminate the program
  Click on CANCLE to debug the program


  อาการนี้คือ ไฟล์วินโดส์เสีย ,ไฟล์ไม่ครบ หรือ วินโดส์ไม่ซัพพอร์ตกับเครื่อง

  หากเพิ่งล้างมา ไม่ได้เกิดจากปัญหาจากการติดไวรัส ดังนั้นปัญหาจึงน่าจะมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • ใช้อินเทอร์เน็ตของ TOT แล้ว Login เข้าใช้งานไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

  ตอบ ทาง TOT แจ้งว่าลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของ TOT น่าจะเป็นปัญหาของ IP บางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาให้สมบูรณ์ ทาง TOT ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้ที่เกิดปัญหาเพื่อหาสาเหตุ ดังนี้
  1. เช็ค IP Address (ให้ลูกค้าเข้าไปที่ www.whatismyip.com เพื่อตรวจสอบข้อมูล IP ของที่ตัวเองใช้งาน)
  2. ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
  3. เบอร์โทร.TOT ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ADSL ที่มีปัญหา
  4. เบอร์โทร. ลูกค้าเพื่อ TOT ติดต่อกลับ
  จากนั้นให้แจ้งข้อมูล 1-4 มาที่ ทางบริษัทฯ จะได้ประสานงานกับทาง TOT ต่อไป หรือลูกค้าติดต่อ TOT Call Center ได้โดยตรงที่ โทร.1100
  สำหรับ การแก้ปัญหาชั่วคราวนั้น ทาง TOT แนะนำว่าให้ลูกค้า Disconnect ADSL และทำการ connect ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ (เพื่อให้ได้ IP ที่ไม่มีปัญหา) **การตรวจสอบข้อมูล IP ตามที่แนะนำข้างต้น ให้ทำทันทีเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากหากทำการ connect ใหม่ IP จะเปลี่ยนไปแล้ว**
 • เมื่อส่งคำสั่งซื้อขายเข้าระบบและสถานะของคำสั่งแสดงผลเป็น Rejected คำสั่งซื้อขายนั้นถูกส่งเข้าระบบหรือไม่

  ตอบ คำสั่งของท่านไม่ถูกส่งเข้าระบบ และ Rejected Code นั้นๆท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ หน้าจอ Streaming Plus ในเมนู setting ที่หัวข้อ Reject Cod
 • ส่งคำสั่งซื้อขายของวันรุ่งขึ้น (Order tomorrow) สามารถตั้งได้ตอนกี่โมง

  ตอบ ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตสามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 16.45 น. หรือหลังตลาดปิด 5 นาที
 • มีข้อความ Certificate alert ขึ้นมา ต้องทำอย่างไร
  IE:

  1. ให้เพิ่ม Trusted site เข้าไปที่ Internet Options -> tab "Security -> เลือก Trusted Site
  2. กดที่ปุ่ม Sites...
  3. เอาเครื่องหมายถูกที่ "Requires Server htts.... " ออก ดังในรูป
  4. เมื่อได้แล้วเมื่อเรียก จะเห็น ดังรูป  IE. แบบที่ 2 ถ้าต้องการ Trusted Certificate เท่านั้น

  1. เข้าไปที่
  https://asp.asiaplus.co.th/cms/
  2. dobule click ที่รูป กุญแจดังภาพ  3. ให้ click ที่ Install Certificate ตามขั้นตอน
 • หากไม่ต้องการใช้ Internet Explorer 8 จะถอนการติดตั้ง Internet Explorer 8 ได้อย่างไร

  สำหรับผู้ใช้ Windows Vista

  1. คลิก เริ่มแล้วคลิก แผงควบคุม.
  2. ที่ด้านบนซ้ายของหน้าต่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกที่ หน้าแรกแผงควบคุม เพื่อที่มุมมองคลาสสิกจะได้ไม่ ทำงาน
  3. คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม จากด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง หรือจากด้านล่างของส่วนโปรแกรม
  4. คลิก ดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง จากด้านบนซ้ายของหน้าต่าง
  5. รอสักสองสามวินาทีเพื่อให้การปรับปรุงทั้งหมดของคุณปรากฏขึ้นในรายการ จากนั้นเลื่อนลงไปตามรายการและเลือก Windows Internet Explorer 8


  Vista1.png

  6. คลิก ถอนการติดตั้ง จากด้านบนของหน้าต่างเพื่อลบ Internet Explorer 8 ออก
  สำหรับผู้ใช้ Windows XP:
  1. คลิก เริ่มแล้วคลิก แผงควบคุม.
  2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกในกล่อง แสดงการปรับปรุง ในหน้าต่างด้านบนตรงกลาง
  4. เลื่อนลงตามรายการและเลือก Internet Explorer 8 แล้วคลิก เอาออก เพื่อถอนการติดตั้ง

  Vista2.png
 • หน้าจอขึ้น There is a problem with this website's Security Certificate ต้องทำอย่างไร
ระหว่างวันที่...ถึงวันที่ ...
langauge thai eng both
 • ไม่สามารถเข้าหน้าจอ Asp Jvix Trading ได้ ต้องทำอย่างไร

  วิธีการ Setting Manage Add-on IE และ set security ของเครื่อง MAC

  วิธีแก้ปัญหาลง Java Runtime Environment (JRE) ไปแล้วเรียบร้อยแล้ว แต่ยังใช้งาน Jvix Realtime
  ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอเป็นรูป กากบาท x เนื่องมาจากค่าเซ็ตอัพของ Browse ในส่วนที่ชื่อ “Web Browser
  Applet Control” เป็น Disable แสดงได้ดังรูปด้านล่างนี้  วิธีการแก้ไขให้เข้าไปที่เมนูของ Browser IE ในส่วนที่ชื่อ Tools / Internet Options / Programs  หลังจากนั้นเลื่อน Mouse ไปกดที่ปุ่ม Manage add-ons จะแสดงได้ดังรูปข้างล่างนี้
  จากนั้นทำการตรวจเช็คค่า Java ต่างๆ ใน ActiveX Control ว่าเป็นค่า Enable หรือไม่
  ซึ่งถ้าค่าที่แสดงเป็น Disable จะทำให้ไม่สามารถดู Jvix Real-time ได้ ก็ให้ทำการ
  Set ค่าใหม่ ให้เป็น Enable ในส่วนตรงช่องSettingsค่า “Web Browser Applet Control”
  อันนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่เป็นปัญหาพบมากที่สุด ทำให้ใช้งานไม่ได้ ค่าปกติจะต้องเป็นEnable


  ถ้าทำตามขั้นตอนข้างบนแล้วยังไม่สามารถทำงานได้ ให้ทำการตรวจเช็ค ค่า Java ก่อน ว่ามีการลง
  ไว้ก่อนแล้วหรือไม่ จาก Browser IE เมนู Tools/ Internet Options/ Advanced ได้ดังรูป
  แต่ถ้ายังไม่ได้อีก ก็ยังพอมีหนทางใหม่ดังนี้
  1. ทำการกดปุ่ม Restore advanced settings ก่อน หรือตามด้วย Reset อีกครั้ง แล้วทำการ Restart Browser ปิดหน้าจอทั้งหมด จากนั้นเปิด Browser มาใช้งาน ไปทำการ Set ค่าในขั้นต้นใหม่ทั้งหมด
  2. ทำการตรวจค่าใน Control Panel ดูหัวข้อไอคอน Java / Advanced ว่าเซ็ตค่า Default Java for browsers ไว้หรือไม่
  3. ทางเลือกสุดท้ายให้ใช้ Browser Mozilla FireFox + SUN แทนไปก่อนดีกว่าใช้ไม่ได้เลย

  Browser Safari for Mac OS.X
  การเซ็ตค่า Block Pop-Up Windows (Shift+Command+K) ให้สามารถ Pop-Up ได้  ถ้าเลือกจากเมนู Preferences… ให้เลือก Icon Security
 • ใช้ Window Vista ตั้งขนาดหน้าจออย่างไร
  วิธีการ ตั้งขนาดหน้าจอ ของ Window Vista มีดังนี้
  1. กดเมนู Start -> Control Panel -> Appearance -> Personalization -> Display setting
  2. เลือกเมนู Resolution เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยน resolution ที่ต้องการ และคลิก Apply.
  English version

  1. Open Display Settings by clicking the Start button Picture of the Start
  button, clicking Control Panel, clicking Appearance and Personalization,
  clicking Personalization, and then clicking Display Settings.
  2. Under Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.


  Window Vista .jpg
 • เครื่อง Mac ไม่สามารถเข้า jvix ได้ ต้องทำอย่างไร
  1. โดยทั่วไป จะสามารถ ใช้ realtime ผ่าน Safari ได้เลย แต่มักเจอปัญหา คือ browser safari ทำการ ป้องกันพวก popup windows เอาไว้ให้เข้าไปแก้โดย
  max1.jpg

  หรือ http://inv3.asiaplus.co.th/aspapp/troubles/troubleshoot.php  ในกรอบ สี่เหลี่ยมสีแดง
  1. ถ้าเป็นเครื่องหมายถูก คือ java ใช้ได้ และ connect server ได้
  2. ถ้าเป็นเครื่องหมายอย่างอื่น เช่น สามเหลี่ยม i ไม่สามรถ connect server ได้
  3. ถ้าไม่มี เลยหรือ เป็น x สีแดง ก็แสดงว่า ไม่สามารถ ใช้ Java ได้
  หรือ ถ้านอกเหนือจากนี้ สามาถ submit form นี้กลับมาหา support ได้  3. การตรวจสอบ ว่า Java ได้ install ไปหรือยังทำได้โดยการเลือกไปที่


  แล้วหาคำว่า java  ถ้าไม่มี แสดงว่า ไม่มี ให้เข้าไปที่http://support.apple.com
  แล้วค้นหาคำว่า Java แล้วเลือก เอาที่ตรงกับเครื่องของตนเองแล้วทำการ install
 • เครื่องติด pop up ต้องทำอย่างไร
  ให้เลือกแท็บ Tools เลือก Pop-up Blocker และสถานะต้องแสดง Turn On Pop-up Blocker

  6.jpg
 • หน้าจอขึ้น Please wait for loading ต้องทำอย่างไร
  ขั้นตอนการ set security IE7

  ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนู tools เลือก internet options
  1.jpg

  ขั้นตอนที่ 2 เลือกแท็บ security แล้วคลิกเข้าปุ่ม custom level  ขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกตัวอย่างตามรูป  ขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกแท็บ Privacy และเอาเครื่องหมายถูกหน้า Block pop-ups ออก ตัวอย่างตามรูป  ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกแท็บ Advanced และดู ว่าจะต้องมีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
  ระหว่าง java (sun) หรือ Microsoft VM
 • เมื่อคลิกที่เมนู เพื่อดูข้อมูล Real-time หน้าจอที่แสดงใหญ่เกินไป จนไม่สามารถมองเห็นหรือใส่ข้อมูลด้านล่างได้
  ท่านสามารถปรับหน้าจอได้โดย ปิดหน้าจอ Real-time และหน้าจอ Browser ที่ใช้อยู่ก่อน แล้วไปที่ Menu Start เลือก Setting เลือก Control Panel เลือก Display เลือก Settings ซึ่งหน้าจอขนาด 800 x 600 pixels และปรับ Color quality เป็น Highest (32) นั้นจะเป็นขนาดที่ทำให้สามารถดู website ทั่วไป และหน้าจอ Real-time ได้สมบูรณ์ที่สุด ในกรณีที่เป็นหน้าจอรุ่นเก่า และไม่สามารถปรับที่ Screen Resolution ที่ 800 x 600 pixels ได้ให้ทดลองโดยการปรับที่ Colors quality ให้ต่ำกว่า 256 สีแทนเพื่อให้หน้าจอแสดงผลได้ใกล้เคียงที่สุด
 • เมื่อคลิกที่เมนูเพื่อดูข้อมูล Real-time แต่ไม่มีข้อมูลราคาขึ้นมาบนหน้าจอ
  ถ้าไม่มีราคาหลักทรัพย์ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ อาจเกิดจากการทำงานของโปรแกรม Save Page ให้ลองใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการจะดู แล้วลองเลือกคลิกที่ฟังก์ชั่นอื่นๆ ใน Realtime รวมถึง Check Classที่ About Jvix ว่า Class update หรือไม่ แล้วกลับมาที่ หน้าจอข้อมูลหุ้นเรียลไทม์ (ASP-JVIX) เพื่อเป็นการโหลดข้อมูลใหม่ หรือให้ลองคลิก Exit และเข้าที่ Real-time อีกครั้ง ถ้ายังไม่มีราคาขึ้นที่หน้าจอ อาจจะมีปัญหาขัดข้องที่ Server ของ ISP ให้ลอง Login ใหม่ โดยลองคลิกเลือก (inv2, inv3, inv4) แทน Host ที่ใช้งานอยู่
 • เมื่อคลิกที่เมนูเพื่อดูข้อมูล Real-time แต่การโหลดข้อมูลช้ามาก
  การโหลดข้อมูลอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้- Modem speed ที่ใช้ต่ำเกินไป ซึ่งควรเปลี่ยน Modem ให้มีความเร็วตั้งแต่ 33.6 k ขึ้นไป
  - ความสามารถในการทำงานของเครื่องจำกัด ซึ่งควรอัพเกรด Computer ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น CPU, หน่วยความจำ
  - ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของ ISP ต่ำ สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยน ISP
  - เช็ค Virus โดยการใช้โปรแกรม Scan Virus ที่ท่านใช้งานอยู่
  - อาจมีการเปิดใช้งาน โปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน ควรปิดโปรแกรมที่ Run อยู่ในขณะนั้น
 • ไม่สามารถดูพอร์ตการลงทุน ในหน้าจอเรียลไทม์ได้
  - ลูกค้าที่ยังไม่เคยดูข้อมูล Port การลงทุนในหน้าจอเรียลไทม์มาก่อน
  ในกรณีที่ใช้ Username เป็นเลขที่บัญชีเลือกฟังก์ชั่น Port View ใส่รหัสผ่าน แล้วกด Enter เครื่องจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี โดยสามารถดูข้อมูลจากรายการด้านล่างของหน้าจอ สำหรับลูกค้าที่ Login ด้วย Username ที่มี g- จะยังไม่สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับ Username และ Password ที่ถูกต้องจากทางบริษัท
  - ลูกค้าที่เคยดูข้อมูล Port การลงทุนในหน้าจอเรียลไทม์ได้มาก่อน
  ตรวจสอบเรื่องการใส่ Password ว่าถูกต้องหรือไม่ หากใส่ Password ถูกต้องแล้วยังไม่พบข้อมูลหรือพบข้อมูลที่ผิดพลาด กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือ ฝ่าย Customer Relations โทร. 02-680 1000
 • เมื่อคลิกที่ Real-time แล้ว กำลังดาวน์โหลดโปรแกรมแต่หน้าจอค้าง และด้านล่างหน้าจอแสดงข้อความว่า
  - ปัญหาอาจเกิดจาก Internet Browser ที่ท่านใช้ไม่สามารถรองรับกับ Program - Java Virtual Machine บน Websiteได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ Update ตัว Browser ที่ใช้อยู่ ถ้าท่านใช้ Internet Explorer Version 5 – 7 หรือ Mozila Firefox Version 2 ขึ้นไป โดยสามารถ Update ได้ที่นี่
  - ISP ที่ใช้บ้างที่ อาจมีระบบ Fire Wall กัน ไม่ให้ผ่าน Port TCP 5500 และ Port TCP 443ดังนั้น ถ้าใช้ ISP ของ KSC ให้ลองต่อ Internet ที่หมายเลข 998-8700 หรือ 982-2000 แทน นอกเหนือจากนี้แล้ว ถ้ายังค้างอยู่ที่หน้าเดิมอีก ให้ลองคลิกที่ Real Time อีกครั้ง
  - ถ้าลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์จากในองค์กรที่ใช้ระบบ Fire Wall ก็จำเป็นจะต้องแจ้งทางแผนกที่ดูแลด้าน Computer ของท่านให้สามารถติดต่อผ่าน Port 5500 และ Port TCP 443 ได้
  - การลงโปรแกรม Anti Virus Program ไว้ เช่น Nod32, Norton Antivirus, Kaspersky, Bitfender 9 ฯลฯ โปรแกรมดังกล่าวจะหยุดการทำงานของโปรแกรม Realtime สามารถแก้ไขได้โดย Set ที่ Properties ของโปรแกรมนั้นๆ ให้ Disable เพื่ออนุญาติให้โปรแกรม Jvix - Realtime ทำงานได้ตามปกติ
 • ไม่แน่ใจว่า Browser ที่ใช้อยู่นั้นเป็น Version อะไร สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
  ถ้าท่านไม่แน่ใจว่า Browser ที่ใช้อยู่นั้น Version อะไร สามารถตรวจสอบได้โดยการเปิด Internet Explorer หรือ Browser อื่น ที่ท่านใช้ขึ้นมา คลิกเลือกที่ Help จาก Menu Bar ด้านบน เลือก About Internet Explorer สำหรับ Internet Explorer หรือ เลือก About Communicator สำหรับ Netscape เครื่องจะทำการแสดงผลให้ทราบ
 • ทำไมเวลา set ชื่อหุ้นที่เราต้องการใน Realtime แล้ว กลับเข้าไปอีกครั้ง หน้าจอไม่เหมือนตอนที่ Save ไว้
ระหว่างวันที่...ถึงวันที่ ...
langauge thai eng both
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น