วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 
 
ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลกกับ ASP
หลักทรัพย์ต่างประเทศ คือ หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำหน่ายในต่างประเทศโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (Regulated exchange)
ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศไปกับ ASP ในต่างประเทศทั่วโลก ดังนี้
ทวีปเอเซียแปซิฟิกทวีปอเมริกาเหนือ
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์แคนนาดา
มาเลเซียทวีปยุโรป
อินโดนีเซียอังกฤษ
เกาหลีใต้ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น เยอรมนี
ออสเตรเลียอิตาลี
สวิตเซอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
ลักเซมเบอร์ก
สเปน
หมายเหตุ: หากลูกค้าสนใจที่จะลงทุนในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาด
ข้อดีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศกับ ASP
 • ลงทุนได้หลากหลายประเทศทั่วโลก(17 ประเทศ 21 ตลาด)
 • มีบริการทั้งแบบ Off-line และ On-line Internet trading**
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้ เช่น ATO, ATC, VWAP, CD, OB**
 • หลักทรัพย์และเงินสกุลต่างประเทศของลูกค้าได้รับการดูแลโดยสถาบันการเงินชั้นนำของโลก JP Morgan ผ่าน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
 • ช่วยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้มากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสและช่องทางในการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในต่างประเทศ
 • บริหารความเสี่ยงได้ด้วยการทำ Currency FX Hedging ซึ่งทาง Asia Plus บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • บริการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events ฟรี
 • บริการให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารทางการเงินอื่น
 • เลือกสกุลเงินที่จะชำระราคาได้ตามความต้องการ (Cross Markets และ Cross Currencies)
 • การบริการที่ดีและมีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ ASP
หมายเหตุ:
(1) ATO คือการสั่งซื้อขายที่ราคาเปิด
(2) ATC คือการสั่งซื้อขายที่ราคาปิด
(3) VWAP คือการสั่งซื้อขายที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการซื้อขายในวันนั้นๆ
(4) CD คือ Careful Discretion หรือให้อำนาจ Trader ตัดสินใจในการ Execute ราคา
(5) OB คือ LIMIT PRICE OR BETTER
(6) การสั่งซื้อขายโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ททำได้ 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฮ่องกง สิงคโปร์
กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
1. ตราสารต่างประเทศที่อนุญาตให้ลงทุนได้
1.1 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
 • หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตปท.
  • หุ้น ทั้ง Common และ Preferred Shares
  • Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Certificates (ETCs)
  • ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 • พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตปท.
 • หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทไทยที่ไปจดทะเบียนซื้อขายใน ตลท. ตปท.
 • ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มี Investment Grade (BBB)
 • สิทธิประโยชน์อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ตปท. เช่น หุ้นเพิ่มทุน (Right Issue) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
 • หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO)
 • หน่วยลงทุนนอกตลาด (OTC Unit Trust) ที่ลงทุนในตราสารข้างต้น
 • หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX Bond)
 • ตราสารอนุพันธ์ ตปท. ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures, Options) ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นสินค้าและตัวแปรอ้างอิงที่เกี่ยวกับเงินบาท
1.2 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
 • หลักทรัพย์ทุกประเภทตามข้อ 1.1 แต่ต้องไม่มีอนุพันธ์ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบาทแฝง
 • อนุพันธ์ทุกประเภท (ยกเว้นที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบาทแฝง) เช่น อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตัวแปรต่างประเทศ เช่นราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำแฝงกับ คู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศ
 • SBL
 • Repo and Reverse Repo
 • สามารถลงทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนก็ได้
หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัทยังไม่เปิดให้บริการในการทำธุรกรรมหน่วยลงทุนนอกตลาด, SBL, Repo and Reverse Repo.
2. การจัดสรรเงินลงทุนที่ กลต. กำหนดให้กับนักลงทุน
ประเภทผู้ลงทุนวงเงินสูงสุด (USD)วงเงินจัดสรรต่อครั้ง (USD)การขอจัดสรรเพิ่มเติม(USD)
บุคคลธรรมดา20 ล้าน5 แสนเมื่อใช้ไปถึง 4 แสน
นิติบุคคล ทรัพย์สิน <1,000 ล้านบาท20 ล้าน5 แสนเมื่อใช้ไปถึง 4 แสน
นิติบุคคล ทรัพย์สิน >1,000 ล้านบาท50 ล้าน5 ล้านเมื่อใช้ไปถึง 4 ล้าน
หมายเหตุ: นักลงทุนสามารถขอจัดสรรวงเงินพิเศษ (ขอใช้เต็มวงเงินสูงสุด) ได้แต่จะมีอายุเพียง 7 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
3. กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ
3.1 บัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการลงทุน โดยขั้นตอนการขออนุมัติบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการแทนลูกค้าทั้งหมด
3.2 เงินที่ใช้ในการลงทุนของลูกค้าต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม
3.3 นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้ (Hedging) กับธนาคารพาณิชย์ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องแจ้งให้ บริษัทฯทราบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัทเป็นผู้ทำรายการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินแทนลูกค้าได้
3.4 นักลงทุนไม่สามารถโอนหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์และหรือ เงินค่าขายในบัญชีไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้
3.5 บัญชีร่วม และบัญชีคณะบุคคลไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศได้
3.6 วงเงินที่ขออนุมัติจะมีอายุ 30 วัน หาก4ไม่มีการใช้วงเงินระบบจะดึงคืนโดนอัตโนมัติ
3.7 ลูกค้าที่เป็น Non-Resident (ไม่มีสัญชาติไทยหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3.8 ลูกค้า Non-Resident ที่ชำระค่าซื้อเป็นเงินบาท การคืนค่าขายก็เป็นเงินบาท กรณีที่ชำระค่าซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ การคืนค่าขายก็เป็นเงินตราต่างประเทศ
4. ภาษีเงินได้สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
4.1 เงินได้ที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น
 • กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 • เงินปันผล
 • ดอกเบี้ยรับ
4.2 ลูกค้าที่ได้รับเงินได้ดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณท์ และกฎหมายของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน
4.3 ลูกค้าจะไม่ต้องเสียภาษี ให้แก่กรมสรรพากร ประเทศไทยอีก หากนำเงินลงทุนและเงินได้ดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทยในปีภาษีต่อไป (ข้ามปีภาษี แต่ถ้าไม่มีกำไร หรือ ไม่ได้รับเงินได้อื่น ก็นำกลับมาได้เลย
4.4 ลูกค้าควรเลือกไปลงทุนในประเทศที่ไม่เก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นหลัก
4.5 ตารางอัตราภาษี สำหรับเฉพาะบางประเทศที่น่าสนใจไปลงทุน ปรากฎด้านท้ายนี้
5. ช่วงเวลาทำการซื้อขายและวันชำระราคา
ทวีปเอเชียแปซิฟิกชื่อตลาดหลักทรัพย์ชื่อย่อชั่วโมงการซื้อ
ขายตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น
ชั่วโมงการซื้อ
ขายเทียบเป็นเวลา
ในประเทศไทย
สกุลเงินวันที่ชำระราคา
ฮ่องกงHong Kong Exchange Ltd.,HKEX10.00-16.009.00-15.00HKDT+2
สิงคโปร์Singapore Exchange
Securities Trading Ltd.,
SGX9.00-17.008.00-16.00SGDT+3
มาเลเซียBursa Malaysia or Malaysia ExchangeMYX9.00-17.008.00-16.00MYRT+3
อินโดนีเซียIndonesia Stock Exchange ( or Bursa Efek Indonesia)IDX (BEJ)9.30-16.009.30-16.00IDRT+3
เกาหลีใต้Korea Stock ExchangeKSE9.00-15.007.00-13.00KRWT+2
ญี่ปุ่นTokyo Stock Exchange,
Osaka Securities Exchange
TSE
OSE
9.00-15.00
9.00-15.10
7.00-13.00
7.00-13.10
JPY
JPY
T+3
T+3
ออสเตรเลียAustralian Stock Exchange Ltd.,ASX10.00-16.006.00-12.00AUDT+3
ทวีปอเมริกาเหนือชื่อตลาดหลักทรัพย์ชื่อย่อชั่วโมงการซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น
ชั่วโมงการซื้อขาย
เทียบเป็นเวลา
ในประเทศไทย
สกุลเงินวันที่ชำระราคา
อเมริกาAmerican Stock Exchange
Nasdaq
New York Stock Exchange
NYSE ARCA
AMEX
NASDAQ
NYSE
NYSE_ARCA
9.30-16.00
9.30-16.00
9.30-16.00
9.30-16.00
20.30-03.00
20.30-03.00
20.30-03.00
20.30-03.00
USD
USD
USD
USD
T+3
T+3
T+3
T+3
แคนาดาToronto Stock ExchangeTSX9.30-16.0020.30-03.00USDT+3
ทวีปยุโรปชื่อตลาดหลักทรัพย์ชื่อย่อชั่วโมงการซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น
ชั่วโมงการซื้อขาย
เทียบเป็นเวลา
ในประเทศไทย
สกุลเงินวันที่ชำระราคา
อังกฤษLondon Stock Exchange
SETS Market
LSE_SETS8.00-16.3014.00-22.30USDT+3
ฝรั่งเศสNYSE EuronextNYX9.00-17.3014.00-23.30EURT+3
เยอรมันFrankfurt /Xetra Stock
Exchange
FSE9.00-17.3014.00-23.30USDT+2
อิตาลีMilan Stock ExchangeMIL9.00-17.2514.00-23.25EURT+3
สวิตเซอร์แลนด์Swiss ExchangeSIX9.00-17.3014.00-22.30CHFT+3
เนเธอร์แลนด์NYSE Euronext AmsterdamAEX9.00-17.3014.00-22.30EURT+3
ลักเซมเบิร์กLuxembourg Stock ExchangeBDL9.00-17.3514.00-22.35EURT+3
สเปนMadrid Stock ExchangeEPRX9.00-17.3014:00-22:30EURT+3
หมายเหตุ ตลาดในแถบยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา ช่วงเวลาทำการอาจช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วแต่ฤดูกาล (Day light หรือ Non-Day light saving)
ขั้นตอนการไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
1.เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
1. 1 ประเภทผู้ลงทุน
 • บุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ต้องลงนามในเอกสารของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 • เอกสารการเปิดบัญชีที่ลูกค้าต้องลงนามหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน
  4. เอกสารข้อมูลลูกค้า KYC / CDD 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  (เฉพาะลูกค้าที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
  5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
 • นิติบุคคล ต้องลงนามในเอกสารของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 • เอกสารการเปิดบัญชีที่ลูกค้าต้องลงนามหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
  ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน
  4. เอกสารข้อมูลลูกค้า KYC / CDD4. หนังสือรับรองบริษัทฯ
  5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  (เฉพาะลูกค้าที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
  5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
  7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  8. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  1.2 ประเภทบัญชี
  ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีประเภทฝากเงินสด (Cash Balance) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวงเงินที่ใช้ซื้อ (อำนาจซื้อ) จะเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ
  1.3 การอนุมัติเปิดบัญช
  การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน และเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยการอนุมัติเปิดบัญชีจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
  2. การขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA (Foreign Investment Allotment) ต่อ กลต.
  เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์จะลงทุนบริษัทจะยื่นขออนุมัติวงเงินจาก กลต. ผ่านทางระบบ FIA โดยการพิจารณาอนุมัติจะเป็นลักษณะ real time
  หมายเหตุ: ผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ บล. หรือ บลจ. อื่นแล้ว ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกับ ASP ได้ โดยใช้วงเงินเดียวกัน
  3. การฝากเงิน ถอนเงิน
  3.1 การฝากเงิน
  ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะต้องฝากเงินเข้ามาบัญชีของบริษัทฯ ก่อนเริ่มทำการซื้อขาย โดยสามารถโอนผ่านธนาคารพาณิชย์
  ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)” ดังต่อไปนี้
  ธนาคารสาขาประเภทบัญชีเลขที่บัญชี
  ธนาคารกรุงเทพสาทรกระแสรายวัน142-306199-1
  ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลมกระแสรายวัน001-127461-7
  ธนาคารไทยพาณิชย์ถนนสาทรกระแสรายวัน101-300582-5
  ธนาคารกรุงไทยย่อยสวนพูลกระแสรายวัน182-600092-5
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสวนพูลกระแสรายวัน040-003524-5
  ธนาคาร ยูโอบีสาทร 2กระแสรายวัน117-100588-5
  ธนาคารธนชาติสีลมกระแสรายวัน002-300063-1
  ธนาคารนครหลวงไทยสาทรใต้กระแสรายวัน183-100592-3
  ธนาคารทหารไทยสุรวงศ์กระแสรายวัน078-105278-2
  ธนาคารซีไอเอ็มบีสำนักสาทรกระแสรายวัน099-300242-0
  3.2 การถอนเงิน
  ลูกค้าแจ้งขอถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (บัญชี FCD) กับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบก่อนว่า ลูกค้ามีการทำ Currency Hedge ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือไม่ โดยการถอนเงินใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วันทำการหลังจากมีการขายหลักทรัพย์
  4. การส่งคำสั่งซื้อขาย
  a. ลูกค้าที่ซื้อขายผ่านระบบ Internet สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง
  b. ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ Internet :
  • ส่งคำสั่งซื้อขายมาที่เจ้าหน้าที่การตลาดผ่านทางโทรศัพท์หรือใบคำสั่งซื้อขาย โดยลูกค้าสามารถระบุราคาซื้อขายที่ชัดเจน เช่น ซื้อที่ราคา USD 20 หรือสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขก็ได้ เช่น ATO, ATC, VWAP, CD, OB เป็นต้น
  • เจ้าหน้าที่การตลาดส่งคำสั่งซื้อขายไปที่ Trading Desk ของบริษัท (Global Dept)
  5. การแจ้งยืนยันการซื้อขาย
  เมื่อรายการซื้อขาย Executed ได้แล้วบริษัทจะแจ้งยืนยันการซื้อขายกับลูกค้าผ่านทาง Email ดังนี้
  วันที่ T แจ้งยืนยันการซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการ (Pre-Confirm)ผ่านทาง Email/โทรศัพท์
  วันที่ T+1 แจ้งยืนยันการซื้อขายอย่างเป็นทางการ Official Confirmation Note ผ่านทาง Email/ ไปรษณีย์
  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  ประเภทตลาดหลัทรัพย์ ตปท.ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
  EquitiesAll Markets
  (except France Korea and UK)
  Buy 0.50%
  Sell 0.50%
  3000 per order
  Korea Buy 0.50%
  Sell 0.50% + Sale Tax 0.30%
  UKBuy 0.50% + Stamp 0.50%
  Sell 0.50%
  FRANCEBuy 0.50% + Tax 0.20%
  Sell 0.50%
  หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2) กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตราแลกเปลี่ยนภายในวันที่ T+2 ในการชำระราคา
  สิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events หลักทรัพย์ต่างประเทศ
  ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ (Corporate Actions) จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหากถือครองหลักทรัพย์อยู่ในวันที่หลักทรัพย์นั้นกำหนดสิทธิ
  Corporate Action Events แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. Mandatory Corporate Action Events ได้แก่
  • เงินปันผล (Cash Dividend)
  • หุ้นปันผล (Stock Dividend)
  • ดอกเบี้ย (Interest Payment)
  • การไถ่ถอนเงินต้น (Redemption/Maturity)
  • การลดทุน (Capital Reduction)
  • การควบกิจการ (Merger/Takeover)
  • การเปลี่ยนมูลค่าหุ้น (Stock Split)
  • การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดฯ (Delisting)
  2. Voluntary Corporate Action Events ได้แก่
  • การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue)
  • การรับซื้อหุ้นคืน (Tender Offer)
  • การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (Conversion /warrants exercise)
  • การประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting)
  JP Morgan / Bank of Ayudhya ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Custodian) จะทำหน้าที่ดูแลและติดตามผลประโยชน์ที่เกิดจาก Corporate Action Events ต่างๆ และแจ้งให้บริษัททราบเพื่อแจ้งต่อกับลูกค้า โดยการให้บริการดังกล่าวจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ฟรี) ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) ซึ่งบางประเทศอาจคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้น
  บริการให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น
  ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์แล้วถือเป็นเงินสดไว้บัญชีเงินลงทุนที่ฝากอยู่ในบัญชีเงินฝากต่างประเทศบริษัทอาจให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการนำเงินไปลงทุนใน กองทุนสภาพคล่อง (Money Market) หรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าการถือเงินสด ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและส่งคำสั่งการลงทุนมาที่เจ้าหน้าที่การตลาด
  อัตราภาษีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ (เฉพาะประเทศที่น่าสนใจ)
  สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่มีสนธิสัญญาภาษีซ้อน
  CountryWithholding Tax Applied to Payment
  DividendGovernment InterestCorporate InterestStock Dividend Capital Gains
  Canada25%0%0%25%0%
  France18% /25% (1)0% (2)0% (2)Not applicable0%
  Germany26.375%0%0% (3)Not applicable0%
  Hong Kong0% (4)0%0%0% (4)0%
  Japan7% (5)0% (6)15% (7)7% (5)0% (8)
  Malaysia0%0%0% (9)0%0%
  Singapore0%0% (10)0% (10)0%0%
  UK10%0%0%10%0%
  U.S.A.15%0%0%0%0%
  Indonesia20% (12)20%20%20% (12)0.1% (13)
  Italy27%0%0%Not applicable12.5% (14)
  South Korea22%15.4% (15)15.4% (15)22%0%/11%/22% (16)
  Australia0%/30% (17)10%10%0%/30% (17)0% (18)
  Luxemberg15%0%0%0%0%
  Netherlands15% 0%0% 0% (19)0%
  Switzerland35%35%35%35%0%
  Notes:
  (1)18% for Individual / 25% for Non Treaty company
  (2)Provided a certificate of non-resident is supplied, exemption is applied at source. Otherwise the statutory applying to interest on corporate and government bonds issued in Euro is 18%. Interest derived from short and medium-term notes is unconditionally exempt from the 18% WHT
  (3)Interest paid on profit participation bonds and convertible bonds is taxed at 26.375%.
  (4)Certain "red chip" entities are subject to 10% WHT on dividend payment
  (5)For unlisted securities, a standard tax rate of 20% applies
  (6)The exempt rates assume securities are held within Furikestu system and the relevant consent letter has been provided as a qualified Intermediary, otherwise the 15% WHT will be applied
  (7)Japanese Eurobonds, Domingo and Samurai bonds are tax exempt. Shogun bonds are taxed at 15%
  (8)In general, there is no CGT for securities trades. However, capital gains derives by a non resident recipients may be taxed in Japan if:
   8.1 Shares held or owned amount to 25% of the entire share capital of such company at anytime of taxable year
   8.2 The total of shares sold during the taxable year amount to at least 5% of the entire share capital of such company
  (9)Interest or discount other than convertible loan stock, approved by securities commission is specifically exempted from WHT. If the debt is not approved by the securities commission then WHT would be levied at the rate of 15%
  (10)Interest paid to non-resident investors from "qualifying debt securities" is exempted from WHT until 31 Dec 2013 Interest income received from non QDS will be subject to withholding at the domestic rate of 15%. QDS includes:
  • Interest bearing government securities
  • Debts securities with the tenure of least 10 years
  • Islamic bonds (or sukuks) subject to the condition that any amount payable by the issuer to the investor of the bonds is not deductible against income being accrued in or derived from Singapore by the issuer providing the proceeds from the issuance are used outside Singapore
  (11)Foreign currency denominated bonds issued by foreign companies are exempt from withholding tax
  (12)Non-residents investor may benefit from a reduced WHT rate on dividend of 10% on dividend distributed by specific companies (In the food, textile, pulp, chemical and rubber industries) based in specific locations.
  (13)For Unlisted securities the WHT will be levied at the rate of 5%
  (14)Capital gains - the standard tax rate is 27% where the percentage holding of the stock is 2% or more.
  (15)Interest on bonds denominated in foreign currency and issued by the government, local government bodies or domestic corporation are subject to 0% WHT
  (16)Capital gain tax is only applicable on equities when the sale is for more than 25% of the share issued. The CGT payable will be the lower of 11% of the gross proceeds or 22% of the capital gain
  (17)In practical terms two distributions are made; one franked dividend and one unfranked dividend. Franked dividends are tax exempt whereas unfranked dividend is subject to 30% withholding tax.
  (18)Capital Gain - Non-residents of Australia are subject to tax on capital gains only in respect of gains made on the disposal of "taxable Australian property"
  (19)Most stock dividends are paid out of the premium reserve, which is exempt from withholding tax. Stock dividendspaid out of the general reserve are subject to the standard 15% withholding rate.
  Disclaimer
  • This information relating to withholding taxes set out above is prepared for general information purposes only. It may not be construed as nor is intended to constitute advice in respect of taxation and may not be relied on as such Potential investors should seek independent professional tax advice before making any investment decision.
  • Asia Plus Securities Public Co., Ltd. makes no representation or warranty and accepts no responsibility or liability as to the accuracy or completeness of the information, and shall under no circumstances be liable for any loss or damage caused by reliance on any information set out in this document.
  • Potential investors should be aware that tax regulations and their application by relevant taxation authorities change from time to time and accordingly the information in this document is subject to change without notice.

   
   
   
   

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น