วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน กล่าวคือผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต สามารถสร้างประโยชน์จากตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืม โดยมีเงื่อนไขคือหลักทรัพย์ที่สามารถทำธุรกรรมได้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 50, SET 100,TDEX และ TFTSE
เงื่อนไข
  • หุ้นที่ยืม/ให้ยืม ต้องเป็นหุ้นใน SET 50, SET 100 หุ้นในกลุ่มพลังงาน TDEX และ TFTSE
  • หุ้นที่ให้ยืม ต้องเป็นหุ้นที่ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว
  • มูลค่าการยืม ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • ผู้ยืมต้องมีบัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์
  • ระยะเวลาการยืมสูงสุดไม่เกิน 1 ปี, ระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วัน
  • หุ้น Foreign และ NVDR ไม่สามารถขาย Short ได้
  • ไม่ Recall หุ้นคืนกรณี XD แต่ถ้าเป็นกรณี XR หรือ XW บริษัทจะ Recall หุ้นคืน โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ
ประโยชน์ผู้ให้ยืม/ผู้ยืม จะได้รับจาก SBL
  • ผู้ให้ยืมได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการให้ยืม และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเงินปันผล หุ้นเพิ่มทุนเหมือนเดิม (ยกเว้นสิทธิในการประชุม)
  • ผู้ให้ยืมสามารถยกเลิกสัญญาการให้ยืมโดยการขายหุ้นที่ให้ยืมนั้นได้ทันที คือถึงแม้ว่าหุ้นจะถูกยืมไปแล้ว แต่ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมยังปรากฏหุ้นตัวนั้นอยู่ ผู้ให้ยืมจึงสามารถส่งคำสั่งขายหุ้นนั้นได้ตามปกติ(ผู้ให้ยืมขายหุ้นได้แต่โอนออกไม่ได้)
  • ผู้ยืมสามารถนำหุ้นมาขายชอร์ต ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์ เพื่อทำกำไรจากภาวะตลาดขาลง โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์นั้นๆ สำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ยืม บริษัทจะติดตามผลประโยชน์เหล่านั้นจากผู้ยืมมาคืนให้กับผู้ให้ยืม
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น