วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนะนำการตลาดการเงิน

แนะนำการตลาดการเงิน
 
 
Image
ตลาดการเงิน คือ ตัวกลางที่ให้ผู้ต้องการเงินทุน (กิจการ) และผู้มีเงินออม (ผู้ลงทุน) มาพบกัน เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนโดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหาเงินทุนของกิจการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น เช่น ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ หุ้นสามัญ
 
 
ImageImage
เช่น กิจการ ABC ต้องการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ในขณะที่ผู้ลงทุน B ต้องการหาช่องทางการลงทุน ทั้งกิจการ ABC และนักลงทุน B สามารถตอบสนองความต้องการได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1. กรณีผ่านสถาบันการเงิน โดยมีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ต้องการเงินทุนกับผู้มีเงินออม โดยกิจการ ABC ขอสินเชื่อกับธนาคารระยะเวลา 3 ปี ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 7% ในขณะที่ผู้ลงทุน B นำเงินมาจากการฝากประจำ 3 ปี ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย 3% ทำให้กิจการ ABC มีต้นทุน 7% ผู้ลงทุน B ได้ผลตอบแทน 3% และธนาคารซึ่งเป็นตัวกลางได้ส่วนต่าง 4%
2. ผ่านตลาดการเงิน เป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยตรง ทำให้กิจการได้รับต้นทุนที่ต่ำกว่าในขณะที่ผู้ลงทุนก็มีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกว่าการฝากประจำกับธนาคารในระยะเวลาที่เท่ากัน โดยกิจการ ABC ออกสินทรัพย์ทางการเงิน (หุ้นกู้) ระยะเวลา 3 ปี ให้อัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งผู้ลงทุน B ได้ทำการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (หุ้นกู้) จากกิจการ ABC ไป โดยได้รับผลตอบแทน 5% เช่นกัน จะเห็นได้ว่าการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินไม่มีตัวกลาง ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นกัน หากกิจการ ABC เกิดประสบปัญหาขาดทุนทำให้ไม่สามารจ่ายดอกเบี้ยได้ ผู้ลงทุนก็จะมีความเสียงจากการผิดนัดชำระ
 
 
 
Image


 
Image
ตลาดการเงินประกอบด้วย ตลาดเงิน และตลาดทุน ซึ่งใช้เกณฑ์แบ่งตามอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยมีตลาดอนุพันธ์
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ซึ่งหมายถึงตราสารที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี เป็นต้น
2. ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว ซึ่งหมายถึงตราสารที่มีอายุเกิน 1 ปี เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น

 
Image

3. ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) เป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกิจการและผู้ลงทุน โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ออกมาจากตลาดเงินและตลาดทุน
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น