วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมี ดังนี้
1.คำขอเป็นลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.แบบวิเคราะห์ลูกค้า
4.เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5.หลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่น ใบรับรองการผ่านการอบรม หรือผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าของบริษัท ดังนี้
-เคยผ่านการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ ในหลักสูตรที่บริษัทเห็นชอบ เช่น ความรู้เบื้องต้นตราสารอนุพันธ์ หรือ DR1, DR2, DRG, CISA,CFA เป็นต้น
-จบการศึกษาในระดับปริญญาสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเงินเช่น บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร เป็นต้น และ/หรือสาขาวิชาอื่นที่มีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
-เคยลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อน
-เคยลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.กรณีลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่เดิม การเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะต้องเปิดควบคู่กับ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
7.เอกสารประกอบคำขอเป็นลูกค้า
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
-สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
-อากรแสตมป์การเปิดบัญชี 30 บาท
-หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(ในกรณีมีการมอบอำนาจ)
-อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน
บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-สำเนา Working Permit
-Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
-อากรแสตมป์การเปิดบัญชี 30 บาท
-หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(ในกรณีมีการมอบอำนาจ)
-อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน
นิติบุคคล
-สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 1 เดือน
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
-สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 1 เดือน
-รายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
-Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
-งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี ที่ผู้ตรวจสอบรับรองแล้ว
-สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-มติที่ประชุมของกรรมการผู้มีอำนาจ ที่อนุมัติให้เปิดบัญชีกับ ASP พร้อมระบุวงเงินที่ต้องการ
-อากรแสตมป์ 30 บาท
-หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(ในกรณีมีการมอบอำนาจ)
-อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น