วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนะนำตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์

แนะนำตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์
 
 
 
Image
ตลาดการเงินประกอบด้วย ตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดอนุพันธ์ ต่อไปนี้จะแนะนำโครงสร้างตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ตลาดทุน เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอายุเกิน 1 ปี โดยเราสามารถแบ่งตลาดทุนได้เป็น

ตลาดแรก (Primary Market) เป็นตลาดที่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการออกขึ้นมาใหม่เพื่อระดมทุน โดยนำเงินที่ได้จากผู้มีเงินทุนส่วนเกิน (ผู้ลงทุน) มาขยายกิจการและดำเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโต โดยกิจการจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งเรียกว่า Public Offering หรืออาจจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น สถาบันการเงิน กองทุน อย่างนี้เรียกว่า Private Placement
ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นตลาดที่มีไว้สำหรับการเปลี่ยนมือของผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินจากการซื้อในตลาดแรก หรือผู้ที่ต้องการมีสินทรัพย์ทางการเงินแต่ไม่สามารถซื้อได้ทันในตลาดแรก ก็สามารถซื้อได้ในตลาดรอง จึงทำให้ตลาดรองเป็น
แหล่งซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI),
ตลาดตราสารหนี้ BEX (BEX)
Image
Imageตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(
The Stock Exchange of Thailand)

เป็นตลาดรองที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน การซื้อขายของบริษัทสมาชิก และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนและส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดตั้งตลาดรองสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th
Image
จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mai.or.th
Image
ตลาดตราสารหนี้ BEX
(Bond Electronic Exchange : BEX)
จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนการระดมทุนโดยผ่านตราสารหนี้ของหน่วยภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปิดทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 โดยให้บริการผ่านระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ มีข้อมูลที่โปร่งใส ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบและชำระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการซื้อขาย คุณภาพ ของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง และได้ขยายขอบเขตการพัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด รองรับต่อแนวนโยบายภาครัฐเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bex.or.th
Imageตลาดอนุพันธ์ TFEX
(Thailand Futures Exchange PCL : TFEX)

จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยเริ่มเปิดทำการซื้อขาย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ประเภทสินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ที่ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญา
ฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ดังนี้

- อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
- อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
- อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ จะเปิดซื้อขายฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) เป็นลำดับแรก และต่อไปจะจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สของสินค้าอ้างอิงในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาล (Bond Futures) หรือ อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) สำหรับฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าอ้างอิงประเภทอื่นๆ นั้น จะได้ดำเนินการในลำดับถัดไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tfex.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา ::   http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น